Noticies

DTSM PER A INFERMERIA 2023: LLISTES DEFINITIVES

26/07/2023

DTSM PER A INFERMERIA 2023: LLISTES DEFINITIVES

Es fan públiques les llistes amb la puntuació definitiva de la prova de coneiximents per a accedir al Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat (DTSM) dirigit a persones diplomades o graduades en Infermeria, amb codi 123197100, segons les condicions publicades en la convocatòria de 12 de maig de 2023.

Es fan públiques les llistes amb la puntuació definitiva de la prova de coneiximents per a accedir al Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat (DTSM) dirigit a persones diplomades o graduades en Infermeria, amb codi 123197100, segons les condicions publicades en la convocatòria de 12 de maig de 2023.

 

Els empats s'han resolt segons els criteris publicats en la convocatòria.

 

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

A partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva, les persones admeses tindran un termini de 10 dies hàbils per a formalitzar la seua inscripció. A tal fi hauran de presentar la següent documentació:

 

És necessari comptar amb certificat digital, clau permanent, o qualsevol altre mètode d'identificació electrònica que permeta la tramitació telemàtica.

 

Una vegada omplit el primer formulari de dades personals, seleccione "EVES" en el camp "Òrgan o Unitat Administrativa".

 

Ha d'omplir també el formulari de sol·licitud, que haurà de descarregar i signar, en el qual cal indicar en l'apartat Exposició: "Formalització inscripció DTSM Infermeria 2023", i indicar el motiu de l'exempció.

 

El motiu de l'exempció s'haurà de justificar documentalment excepte en el cas del personal que preste els seus servicis en els centres i servicis gestionats per la Conselleria de Sanitat o integrats en el Sistema Valencià de Salut, qualsevol que siga la titularitat jurídica d'aquells, cas en el qual es comprovarà d'ofici.

 

  • Els qui NO tinguen dret a l'exempció de taxes, hauran de formalitzar la seua inscripció una vegada s'haja fet efectiu el pagament de la taxa corresponent que, per a este exercici fiscal, és de 399,27 €.

Per a efectuar el pagament hauran de descarregar-se el model 046-9970 de la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana, on també es pot procedir al pagament de la taxa de manera telemàtica.

 

Una vegada realitzat el pagament de la taxa, s'haurà de formalitzar la inscripció adjuntant una còpia del justificant de pagament amb el procediment telemàtic tràmit Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments dirigit als òrgans i unitats de les institucions sanitàries adscrites a la CONSELLERIA DE SANITAT).

 

Una vegada omplit el primer formulari de dades personals, seleccione "EVES" en el camp "Òrgan o Unitat Administrativa".

 

Ha d'omplir també el formulari de sol·licitud, que haurà de descarregar i signar, en el qual cal indicar en l'apartat Exposició: "Formalització inscripció DTSM Infermeria 2023".

 

TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

FINS Al 9 D'AGOST A les 23.59 HORES

 

No formalitzar la inscripció dins del termini suposarà la renúncia i l'admissió de la persona sol·licitant que corresponga per orde de puntuació de la llista d'espera.

 

EXEMPCIONS Al PAGAMENT DE MATRÍCULA

Queden exemptes del pagament de les taxes les persones que es troben en alguna de les següents situacions, acreditades de conformitat amb l'article 29.4-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes:

 

- El personal que preste els seus servicis en els centres i servicis gestionats per la Conselleria de Sanitat o integrats en el Sistema Valencià de Salut, qualsevol que siga la titularitat jurídica d'aquells.

- Persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 per 100.

- Els membres d'una família nombrosa de categoria especial.

- Els membres d'una família monoparental de categoria especial.

- Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona.

- Persones en risc d'exclusió social.

- Els membres de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra.

 

RECURS

Sobre el llistat definitiu de persones admeses, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

CALENDARI DEL CURS 

El curs començarà el pròxim 18 de setembre i finalitzarà el 15 de novembre de 2023. Estes dates podran patir modificacions, les quals s'anunciaran a les persones interessades amb suficient antelació.

 

Contingut en línia: del 18/09/2023 al 15/11/2023

Tallers: del 27/09/2023 al 03/10/2023

Pràctiques: guàrdies en SVA i CICU des del 16/10/2023 al 15/11/2023

Examen pràctic: 4/10/2023

Examen teòric: en la plataforma de formació en línia, el 09/11/2023, de 9 a 10h

Recuperació: 13/11/2023

Compartir

Galeria d'imatges

DTSM PER A INFERMERIA 2023: LLISTES DEFINITIVES