Formació Complementària per a Residents

És una formació addicional, programada anualment, compatible amb els programes oficials de cada especialitat. Té metodologia “en línia” i es realitza a través del Campus Virtual de l'EVES.

Als i les especialistes en formació en Ciències de la Salut pel sistema de residència, que es formen en els centres i unitats docents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en les especialitats mèdiques previstes en l'apartat 1 de l'annex I del Reial Decret 183/2008, de 8 de febrer, així com les especialitats de farmàcia, psicologia, infermeria i multidisciplinàries previstes en els apartats 2, 3 ,4 i 5 de l'annex I del citat Reial Decret.

Cada curs establirà el seu propi mètode d'avaluació, així com l'assistència o participació mínima requerida. Amb caràcter general, es requerirà la lectura de, almenys, el 85% dels continguts. S'haurà d'omplir un qüestionari de satisfacció.

Els cursos estan inclosos dins del Pla Escola de l'EVES. Al finalitzar, els que hagen complit els requisits, podran descarregar-se un certificat de superació del curs en el seu historial acadèmic, des del campus virtual. El certificat podrà presentar-se davant de la Comissió de Docència corresponent perquè, si esta ho estima, siga valorat dins del programa formatiu de la seua especialitat.

La realització s'ajustarà al compliment de la jornada laboral establida en el Reial Decret 1146/2006, de 6 d'octubre i la Llei 55/2003, de 16 de desembre, i a les normes i acords que a l'empara dels mateixos puguen establir-se en esta matèria. Els i les especialistes en formació a qui es dirigix este pla estan exempts del pagament de taxes per a la realització dels dits cursos.

Les activitats formatives s'han de demanar a través d'este formulari en línia. Una vegada en el formulari, cal seleccionar el Pla de formació pròpia de l'EVES (Pla Escola) i seleccionar l'activitat en què s'està interessat. A més dels camps precedits per un asterisc, és obligatori proporcionar una adreça de correu electrònic de contacte.

Les activitats formatives per a residents previstes per a 2024 poden experimentar variacions al llarg de l’exercici. Es recomana consultar la informació actualitzada en el portal de l’EVES.

 

Selecciona tu plan