Noticies

ACCÉS Al CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA. LLISTES PROVISIONALS DE SOL·LICITUDS

23/06/2023

ACCÉS Al CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA. LLISTES PROVISIONALS DE SOL·LICITUDS

Publicació de les llistes provisionals del Diploma de Salut Pública 2003.

Segons la Resolució de 16 de maig de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es convoca el curs de Diplomat en Salut Pública (DOGV NÚM 9601/23.05.2023), tal com consta en acta de la reunió celebrada el 25 de maig de 2023, es constituïx la Comissió de Selecció (base 4 de la convocatòria), encarregada de la baremació de les i els aspirants al curs. La Comissió està formada per:

 

  • Presidència: Titular: Ángela Torres Gracia. Suplent: Mª Angeles Martínez Real
  • Secretaria: Titular: Rosana Fita Gironés. Suplent: José Vicente Visconti Gijón
  • Vocals:
    1. Rosa María Marín Torrens. Suplent: Emilio Beladíez
    2. Rosa Moreno Alfonso. Suplent: Xavier Gómez
    3. Àngel Vicent Calpe Climent. Suplent: Eva Franch Cazador

Els criteris aplicats per a la baremació són els que figuren en l'annex I de la convocatòria i, supletòriament per als casos que presenten dubtes, s'atendrà a la regulació establida en l'Orde 2/2020, de 2 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven els barems de mèrits d'aplicació a la fase de concurs dels processos selectius, a la provisió a través dels concursos de trasllats i als processos de mobilitat interna, de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut. [2020/4191].

 

La Comissió, de conformitat amb la base 5.1 de la Resolució de 16 de maig de 2023, fa pública la llista provisional de sol·licituds admeses i admeses condicionals, per orde alfabètic i per orde de puntuació obtinguda després de la baremació dels mèrits aportats, amb la indicació si escau de la causa d'admissió condicional, i la llista provisional de sol·licituds excloses amb la causa d'exclusió.

 

Segons el que establix la base 5.2 de la convocatòria, el termini per a presentar esmenes o al·legacions a esta llista provisional és de 10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació. Este termini finalitza a les 24 hores del dia 7 de juliol de 2023.

 

D'acord amb la convocatòria, no es poden aportar mèrits nous o justificació d'aquells que no s'hagueren presentat inicialment.

 

PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS

Les al·legacions s'han de presentar telemàticament usant el tràmit Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments dirigit als òrgans i unitats de les institucions sanitàries adscrites a la CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA).

 

És necessari comptar amb certificat digital, clau permanent, o qualsevol altre mètode d'identificació electrònica que permeta la tramitació telemàtica.

Una vegada omplit el primer formulari de dades personals, seleccione "EVES" en el camp "Òrgan o Unitat Administrativa".

 

Ha d'omplir també el formulari de sol·licitud, que haurà de descarregar i firmar, en el qual cal indicar en l'apartat “Exposició”: Al·legació a la llista provisional de sol·licitants del curs de Diplomat Salut Pública 2023, i explicar el motiu i justificació d'esta.

 

No ha de realitzar cap pagament per a presentar l'al·legació.

Compartir

Galeria d'imatges