Noticies

CONVOCATÒRIA DEL DTSM PER A INFERMERIA 2023

13/05/2023

CONVOCATÒRIA DEL DTSM PER A INFERMERIA 2023

En data 12 de maig de 2023 es convoca el Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat (DTSM) dirigit a persones diplomades o graduades en infermeria

En data 12 de maig de 2023 es convoca el Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat (DTSM) dirigit a persones diplomades o graduades en Infermeria, amb el codi 123197100.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ACTIVITAT

L'objectiu del diploma és formar persones diplomades o graduades en Infermeria en habilitats i competències en matèria d'urgències i emergències medicoquirúrgiques i actualitzar el seu coneixement per tal què puguen desenrottlar amb eficàcia la seua activitat professional en l'assistència extrahospitalària en unitats de suport vital avançat (SVA) i en el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

L'activitat formativa consta de 141 hores de formació, de les quals 39 són de teoria en línia, 30 de tallers pràctics presencials i 72 de pràctiques, de les quals 60 són de pràctiques tutoritzades en unitats SAMU/SVA, en 5 torns de 12 hores diürnes, a realitzar a València i Alacant, i un de 12 hores en el CICU a València.

Es convoquen 70 places.

La prova de coneixements es realitzarà a València i Alacant.

REQUISITS D'ACCÉS:

Estar en possessió de la diplomatura o grau en Infermeria en el moment de la publicació de la present convocatòria.

Ser admés a la prova de coneixements, de caràcter presencial, sobre urgències i emergències sanitàries, obligatòria per a l'accés a l'activitat formativa.

Superar la prova de coneixements, obtenint la puntuació necessària per a l'admissió al curs.

FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

PRIMERA: presentació de sol·licituds per a l'accés a la prova de coneixements

 El formulari de sol·licitud està disponible en el portal web de l'EVES en el següent enllaç (https://solicitudeves.san.gva.es/norayeves/#/solicitudeves/).

Es recomana utilitzar els navegadors CHROME o FIREFOX actualitzats.

Una vegada en el formulari de sol·licitud, seleccione el “Pla Escola (EVES)”. A continuació, en l'apartat A, clique en el botó “seleccionar activitat” i seleccione el DTSM. Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia de la publicació de la convocatòria i finalitza el 26 de maig a les 24 hores.

En funció de la província de residència que figure en la sol·licitud s'assignarà el lloc per a realitzar la prova de coneixements i la part presencial del curs a València o Alacant.

No s'admetrà cap altre mètode de presentació de sol·licituds.

Les persones que tinguen una discapacitat igual o superior al 33%, de conformitat amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat, hauran de comunicar, adjuntant la documentació que acredite la dita condició, mitjançant correu electrònic a l'adreça registro_eves@gva.es, dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants hauran de descarregar i guardar el justificant de la presentació de la sol·licitud, on conste la data i l'hora de presentació.

SEGONA: Publicació de la llista provisional de persones admeses per a realitzar la prova de coneixements

L'EVES publicarà en la seua pàgina web el dia 1 de juny la relació provisional de persones admeses per a realitzar la prova de coneixements, així com el lloc de realització.

Es considerarà motiu d'exclusió haver cursat ja el DTSM, en dos o més convocatòries, i no haver-ho superat, a més d'incomplir els requisits o presentar la sol·licitud fora del termini.

TERCERA: Presentació d'al·legacions a la llista provisional de persones admeses

A partir de la data de publicació de la llista provisional de persones admeses es podran presentar al·legacions, fins a les 24 hores del dia 7 de juny, degudament documentades.

Si es desitja modificar el lloc assignat per a realitzar la prova de coneixements i el lloc de realització de la part presencial (tallers), s'haurà de comunicar dins del mateix termini.

QUARTA: Publicació del llistat definitiu

Transcorregut el període d'al·legacions es publicarà la llista definitiva de persones admeses per a realitzar la prova de coneixements, així com la data, hora i lloc de realització.

CINQUENA: Prova de coneixements sobre urgències i emergències sanitàries

La prova de coneixements, elaborada pel SES, està previst realitzar-la el dijous 29 de juny de 2023, la qual cosa es confirmarà en la publicació de la llista definitiva.

Constarà de 50 preguntes tipus test, amb resposta múltiple i 10 preguntes de reserva.

Cada pregunta només tindrà una resposta correcta.

Les respostes correctes es puntuaran amb 0,2 punts. Les respostes errònies es penalitzaran restant 0,2 punts per cada tres errors.

Per a superar la prova serà necessari obtindre un mínim de 5 punts.

Per a accedir a la prova, en el lloc que s'haja determinat, serà necessari presentar el document d'identitat, DNI/NIE original. Hauran de portar bolígraf blau i, si ho desitgen, llapis i goma d'esborrar. No es podrà dur telèfon mòbil, rellotge intel·ligent o altres ferramentes digitals.

En els dies següents a la realització de la prova de coneixements es publicarà en la web de l'EVES la plantilla amb les respostes correctes.

SEXTA: Impugnació de preguntes

Es fixa un termini de 72 hores, des de la data de publicació de la plantilla amb les respostes correctes, per a impugnar, en el seu cas, aquelles preguntes que continguen errors o inexactituds en la resposta.

Les impugnacions, degudament argumentades i documentades, s'enviaran al correu electrònic del registre de l'EVES, registro_eves@gva.es, correctament identificades, amb nom, llinatges i DNI/NIE de la persona que les realitza.

Una vegada valorades les al·legacions pel personal responsable del SES, l'EVES publicarà en la seua pàgina web la plantilla definitiva amb les respostes correctes.

SETENA: Publicació del llistat de persones seleccionades

L'EVES publicarà en la seua pàgina web la relació d'aspirants que hagen superat la prova de coneixements, ordenada de major a menor puntuació.

De les 70 places oferides, es reservaran dos per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, de conformitat amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat. Si les places reservades no quedaren cobertes, s'afegiran al torn general, seguint l'orde de la llista.

Les persones admeses que consideren que no podran assistir al curs hauran de presentar a l'EVES una renúncia expressa, que es remetrà per correu electrònic a l'adreça registro_eves@gva.es, abans del pagament de la taxa, per tal que la seua plaça puga ser assignada a una altra persona de la llista, en el termini de 3 dies a partir de l'endemà de la publicació del llistat definitiu.

En el cas que es produïsca un empat en els resultats de la prova de coneixements en les últimes posicions del llistat de persones admeses, els criteris per a desempatar seran, en primer lloc, a favor del gènere infrarepresentat, tenint en compte el total de persones en actiu de la mateixa categoria del Suport Vital Avançat (SVA) i del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), gestionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i en segon lloc, si persistira l'empat, s'utilitzarà la data i hora del registre d'entrada de la solucitud

Sobre el llistat definitiu de persones admeses al curs podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Directora General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ I PAGAMENT DE TAXES

A partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva de persones seleccionades per a la realització del curs, les persones admeses tindran un termini de 10 dies naturals per a formalitzar la seua inscripció i pagar, en el seu cas, la taxa corresponent. A tal fi hauran de presentar en el registre de l'EVES la següent documentació:

 • Document justificatiu del pagament de la taxa, excepte les persones exemptes del pagament, segons el que s'indica en la normativa. (1)
 • Títol de diplomatura o grau en infermeria.
 • Les persones que hagen accedit a les places reservades per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, hauran de presentar certificat que ho acredite.

No formalitzar la inscripció en el termini establit suposa la renúncia a realitzar el curs i l'admissió automàtica de la següent persona sol·licitant que figure en la llista. Implica la pèrdua del dret a realitzar el curs.

(1) Queden exemptes del pagament de les taxes les persones que es troben en alguna de les següents situacions, acreditades de conformitat amb la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes:

 

 • El personal que preste els seus servicis en els centres i servicis gestionats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 per 100.
 • Els membres d'una família nombrosa de categoria especial.
 • Els membres d'una família monoparental de categoria especial.
 • Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona.
 • Persones en risc d'exclusió social.

Els membres de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra.

 

El tipus de gravamen per a l'exercici 2023 és de 443,63 €, però, per aplicació del Decret llei 19/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la bonificació del deu per cent sobre les taxes reportades durant el període comprés entre el dia 1 de gener de 2023 i el 31 d'agost de 2023, tots dos inclosos, s'ha reduït a 399,27 €.

La taxa es pot abonar telemàticament usant el formulari 9970 - TAXA PER IMPARTICIÓ DE CURSOS ORGANITZATS PER LA CONSELLERIA DE SANITAT, accessible en la pàgina https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.servletrecogidadatossimulador?id_simul=simu046-9970

REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DEL DIPLOMA:

Per a l'obtenció del certificat corresponent, emés per l'EVES, s'hauran de complir els següents requisits:

 • Lectura d'almenys del 85% dels continguts de la part en línia .
 • 100% de l'assistència (control mitjançant fulla de signatures) als tallers pràctics.
 • Realitzar el 100% de les pràctiques en SVA i CICU.
 • Superar les proves d'avaluació en finalitzar el curs que constaran de dos parts: una prova teòrica, tipus test, i una prova pràctica sobre simulacions clíniques.

CALENDARI PREVIST (*)

 

EDICIÓ

PROVA DE CONEIXEMENTS PREVIS

DATES REALITZACIÓ

EXÀMENS

INICI/FI

DTSM Infermeria

Cod. 123197100

29 de juny a la vesprada.

Contingut en línia del 18/09/2023 al 15/11/2023
Tallers: del 02/10/2023 al 06/10/2023
Pràctiques: guàrdies en SVA i CICU des del 17/10/2023 al 15/11/2023

Pràctic: 16/10/2023
Teòric: en la plataforma de formació en línia el 09/11/2023, de 9 a 10h
Recuperació: 13/11/2023

Inici: 18/09/2023
Fi: 15/11/2023

 

* LES DATES PROPORCIONADES SÓN PROVISIONALS I PODRAN SER MODIFICADES, I EN EIXE CAS S'AVISARÀ DELS CANVIS AMB SUFICIENT ANTELACIÓ.

Compartir

Galeria d'imatges

CONVOCATÒRIA DEL DTSM PER A INFERMERIA 2023