Noticies

CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA 2023: LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS

21/07/2023

CURS DE DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA 2023: LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS

Segons establix la Resolució de 16 de maig de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca el curs de Diplomat en Salut Pública (DOGV Núm 9601 / 23.05.2023), en la base 5.3, es fa pública la relació definitiva d'aspirants.

Segons establix la Resolució de 16 de maig de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca el curs de Diplomat en Salut Pública (DOGV Núm 9601 / 23.05.2023), en la base 5.3, es fa pública la relació definitiva d'aspirants.

 

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

Les persones admeses han de formalitzar la seua inscripció de la següent manera:

 

És necessari comptar amb certificat digital, clau permanent, o qualsevol altre mètode d'identificació electrònica que permeta la tramitació telemàtica.

 

Una vegada omplit el primer formulari de dades personals, seleccione "EVES" en el camp "Òrgan o Unitat Administrativa".

 

Ha d'omplir també el formulari de sol·licitud, que haurà de descarregar i signar, en el qual cal indicar en l'apartat Exposició: "Formalització inscripció DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA 2023", indicar el motiu de l'exempció i justificar-ho documentalment.

 

  • Els qui NO tinguen dret a l'exempció de taxes, formalitzar la seua inscripció després del pagament de la taxa corresponent.

Per a efectuar el pagament hauran de descarregar-se el model 046-9970 de la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana, on també es pot procedir al pagament de la taxa de manera telemàtica. En relació amb el pagament de la taxa, el tipus de gravamen per a este exercici fiscal, és de 399,27 €.

 

Una vegada realitzat el pagament de la taxa, s'haurà de formalitzar la inscripció adjuntant una còpia del justificant de pagament amb el procediment telemàtic tràmit Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació telemàtica de procediments dirigit als òrgans i unitats de les institucions sanitàries adscrites a la CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA).

 

Una vegada omplit el primer formulari de dades personals, seleccione "EVES" en el camp "Òrgan o Unitat Administrativa".

 

Ha d'omplir també el formulari de sol·licitud, que haurà de descarregar i signar, en el qual cal indicar en l'apartat Exposició: "Formalització inscripció DIPLOMAT EN SALUT PÚBLICA 2023".

 

TERMINI DE FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

FINS Al DIA 11 D'AGOST DE 2023.

 

Segons la base 6.3 de la convocatòria, la no formalització de la inscripció en este termini suposarà la renúncia i l'admissió de la persona sol·licitant que corresponga per orde de puntuació.

 

EXEMPCIONS Al PAGAMENT DE MATRÍCULA

Queden exemptes del pagament de les taxes les persones que es troben en alguna de les següents situacions, acreditades de conformitat amb l'article 29.4-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes:

 

- El personal que preste els seus servicis en els centres i servicis gestionats per la Conselleria de Sanitat, qualsevol que siga la titularitat jurídica d'aquells.

- Persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 per 100.

- Els membres d'una família nombrosa de categoria especial.

- Els membres d'una família monoparental de categoria especial.

- Persones víctimes d'actes de violència sobre la dona.

- Persones en risc d'exclusió social.

- Els membres de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra.

 

RECURS

Sobre el llistat definitiu de persones admeses, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

DATA DE COMENÇAMENT DEL CURS

El començament del curs està previst el dia 9 SETEMBRE DE 2023. No obstant això, la data definitiva es confirmarà a través de la pàgina web de l'EVES.

Compartir

Galeria d'imatges