Referències bibliogràfiques

  • Guies per a la citació bibliogràfica normalitzada
    • Universitat d'Alacant: àmplia descripció de la norma de caràcter general ISO 690:2010 / UNE 690-2013. Informació i documentació. Directrius per a la redacció de referències bibliogràfiques i cites de recursos d'informació
    • Universitat d'Alacant: ámplia descripció de l'Estil Vancouver per a Medicina recomanat per l'ICMJE - International Committee of Medical Journal Editors