_Valencià _Castellano _English
Activitats acreditables Activitats acreditables

Activitats objecte d'acreditació

Seran acreditables com a activitats de formació continuada aquelles activitats d'ensenyança-aprenentatge que no estiguen qualificades com a formació reglada, o formació de grau o postgrau i especialitat.

Els títols oficials reglats (universitaris, de centres d'educació superior o de les administracions públiques) no podran ser acreditats.

A este efecte no seran admeses activitats la designació dels quals coincidisca amb denominacions com a expert en..., diploma en…, especialista en…, o màster en…, ni aquelles denominades com a formació bàsica en…

Els mòduls que els componen es podran acreditar independentment, de mode excepcional, quan complisquen els requisits següents:

1. El grup de participants en el mòdul no són únicament els participants en el títol oficial i reglat.
2. La duració del mòdul no supera les 100 hores.
3. Que s'especifique que el certificat forma part d'un programa màster o d'especialització

A més, han d'estar dirigides a professionals sanitaris que han acabat la seua formació corresponent (de grau o d'especialitat). No estaran dirigides a residents en formació.

No s'admetran activitats que presenten un programa formatiu que supere un màxim de 5 hores setmanals no presencials o un màxim de 8 hores diàries presencials.

No s'acreditaran activitats de duració inferior a dos hores quan es presenten de forma aïllada. Si formen part d'un programa (sessions clíniques, congressos o semblants) podran acreditar-se amb l'exigència que els certificats d'acreditació s'expedisquen únicament als participants en un mínim de dos activitats.

Activitats objecte d'acreditació

Les matèries formatives objecte d'acreditació que tendixen a augmentar, mantindre i millorar la competència professional, de caràcter individual i voluntari, vénen autodefinides tant per l'àrea de coneixement, com per la població objectiu a què vaja dirigida l'activitat, no sent alienes a tal consideració les demandes tant socials com professionals i de les institucions proveïdores.

Les matèries objecte de la demanda d'acreditació s'enquadren en les següents àrees temàtiques:

 • Formació continuada en Salut Pública
 • Formació continuada en Investigació
 • Formació continuada en Pràctica Clínica
 • Formació continuada en Gestió Sanitària i Qualitat
 • Formació continuada en Docència

En conseqüència, les accions formatives de les àrees indicades poden ser objecte d'acreditació sempre que reunisquen les condicions tècniques i estàndard ja aprovades.

Activitats que no són objecte d'acreditació

 1. Programes informàtics que no siguen d'utilització exclusiva en l'àrea sanitària.
 2. Sistemes d'informació que no siguen d'utilització exclusiva en l'àrea sanitària.
 3. Idiomes en qualsevol dels seus nivells.
 4. Aquelles activitats que no són específiques en ciències de la salut, com ara les referides a estrés/autocontrol i orientació psicològica, enfocades a autoatenció del treballador; salut laboral i prevenció de riscs quan es tracte d'autocures del treballador, i totes aquelles altres que constituïsquen formacions troncals o específiques de professions no sanitàries.
 5. Activitats amb continguts que no formen part de les matèries de coneixements acceptades en la comunitat científica o/i el Sistema Nacional de Salut.
 6. En cas de dubte, serà la Comissió qui decidisca si una determinada activitat pot considerar-se matèria acreditable o no.

Activitats multidisciplinàries

Es consideren activitats multidisciplinàries, les dirigides a diversos col·lectius professionals amb titulacions diferents.

Seran objecte d'acreditació, sempre que reunisquen les següents característiques:

1. Ser matèries de caràcter transversal, en el conjunt del programa docent, per a les professions a què es dirigix l'activitat (bioètica, legislació, tècniques de comunicació, qualitat, etc.).

2. Matèries en què es requerisca per a l'activitat assistencial l'aprenentatge i entrenament d'accions conjuntes i coordinades de diverses professions sanitàries.

En cap de cas han de considerar-se multidisciplinàries activitats que tracten temes que, sent ocupació de diferents professions en la pràctica professional, es requerisca aconseguir distints nivells de coneixement, ni aquelles en què les distintes professions disposen de diferents nivells formatius de base.

Activitats tipus congrés i jornades

Un Congrés o Jornada, és sempre una activitat única. Per a considerar-lo com a tal ha de tindre un comité organitzador o científic.

El director docent de l'activitat serà el president del comité organitzador o científic de la mateixa, encara que pot haver-hi més directors.

Les hores lectives de l'activitat seran aquelles que puga realitzar una persona que assistisca durant tot l'horari lectiu del congrés (no la suma de les diferents activitats, incloent les simultànies, si n'hi haguera).

No es computaran com a hores acreditables:

 • Les de descans comú a totes les activitats.
 • Les d'entrega de documentació.
 • Les de presentació i clausura llevat que formen part del contingut científic del congrés.
 • Les dedicades a presentació de pòster i/o comunicacions.
 • Els simposis satèl·lits, o qualsevol altra activitat, que no forme part del programa científic assumit per l'organització.
 • Qualssevol altres no emprades en activitats científiques o que, inclús estant en horari lectiu, no són visades pel comité científic.

El mètode per al control d'assistència haurà d'estar detallat i ser realitzable. S'exigix que el control permeta diferenciar a quines activitats assistix una determinada persona, no sols el temps de permanència d'esta en les instal·lacions del congrés. Este punt és condició indispensable per a considerar la sol·licitud.

En l'apartat de "Recursos Humans" es detallarà breument els currículums dels ponents. El comité organitzador i el científic, hauran d'explicitar-se també, i encara que la seua composició dependrà de les peculiaritats de l'entitat organitzadora, ambdós comités, hauran de tindre, almenys, un president, un secretari i diversos vocals.

Ha de vindre correctament explicitat: els recursos materials que van a utilitzar-se en l'exercici de l'activitat, el mètode de selecció dels assistents al congrés, la pertinència de l'activitat i el resum de la metodologia docent. A més haurà de vindre explicitat expressament els mitjans disponibles per a processar els registres d'assistència i emissió de certificats personalitzats de cada congressista amb les seues dades d'identitat, activitats realitzades i crèdits obtinguts per la seua participació.

Els tallers o activitats que es realitzen dins de l'horari del congrés, o fora d'ell, i que tinguen una inscripció específica, diferent de la del congrés, seran considerades activitats independents i hauran de sol·licitar acreditació individual, com qualsevol altra activitat de formació continuada.

La certificació dels crèdits de les jornades o congressos es farà de la manera següent:

 • Jornades o congressos que no tenen accions formatives simultànies en el temps: se certificaran igual que si fóra una altra activitat docent qualsevol. El proveïdor exigirà, en funció de la seua duració, un 100% o 90% d'assistència i certificarà els crèdits totals concedits.
 • Jornades o congressos amb accions formatives simultànies: la Secretaria Tècnica comunicarà al proveïdor, a més del nombre de crèdits total de l'activitat, els crèdits obtinguts per cada acció formativa del congrés. L'entitat proveïdora haurà de certificar a cada congressista la seua assistència als diferents esdeveniments acreditats del congrés, amb un sol document en què constaran les activitats realitzades per ell, amb els seus crèdits. El nombre de crèdits màxim concedit al congrés només podrà entregar-se a aquelles persones que hagen assistit en la seua totalitat al mateix.

Sessions clíniques

Són activitats periòdiques programades on un grup de professionals intercanvien informació científica, opinions i experiències sobre àrees de competències comunes de la seua pràctica diària.

Inclouen, entre altres:

 • Sèries de casos.
 • Exposició de casos ja resolts.
 • Resolució de casos amb experts.
 • Sessions sobre proves complementàries,fàrmacs, derivacions, escenaris,...
 • Sessions bibliogràfiques.
 • Sessions sobre guies de pràctica clínica.
 • Sessions transversals (qualitat assistencial, organització, clínica, etc.)

Requisits:

 • Una única sol·licitud omplida segons el model normalitzat.
 • Programa definit amb un responsable per cas o sessió.
 • Calendari. Agrupades per trimestres, semestres o anys (excepcionalment, podran acreditar-se individualment).
 • Duració de la sessió per a ser admesa a tràmit:  entre  una hora com a mínim i dos hores com a màxim
 • Control d'assistència: 100 % per sessió i 80% del programa. En tot cas, només tindran dret a crèdits els participants en més de 2 hores lectives.
 • Enquesta d'opinió/satisfacció (per programa, atenent al nombre de participants).
Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública