_Valencià _Castellano _English
Criteris d'avaluació de les sol·licituds Criteris d'avaluació de les sol·licituds

Avaluació de les sol·licituds

Si la sol·licitud s'ajusta als requeriments, la documentació completa serà remesa per la Secretaria Tècnica a tres avaluadors independents. Les sol·licituds s'avaluaran tenint com a base els criteris mínims establits per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

La suma de les puntuacions atorgades pels avaluadors en qualsevol dels apartats valorats (objectius, organització i logística, pertinència, metodologia i avaluació) ha de ser major de zero per a que l'activitat puga ser acreditada.

Criteris fonamentals per a l'avaluació de les activitats de formació continuada

 

1. Component qualitatiu

Avaluació de les sol·licituds

Si la sol·licitud s'ajusta als requeriments, la documentació completa serà remesa per la Secretaria Tècnica a tres avaluadors independents. Les sol·licituds s'avaluaran tenint com a base els criteris mínims establits per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

La suma de les puntuacions atorgades pels avaluadors en qualsevol dels apartats valorats (objectius, organització i logística, pertinència, metodologia i avaluació) ha de ser major de zero per tal que l'activitat puga ser acreditada.

Elaboració

Els crèdits de formació continuada són el producte de les hores de duració de l'activitat, per la qualitat de la mateixa, mesura a través d'un formulari de valoració que examina 5 factors, vigent des de fa quasi 20 anys, i que evidentment, necessitava una actualització, a partir de la revisió realitzada per diferents secretaries Tècniques del Conjunt de l'Estat

Valoració del component qualitatiu [enllaç al document complet]

El resultat d'esta revisió es va presentar en les Jornades de Secretaries Tècniques de Madrid en juny del 2015 i després de diferents reunions s'ha elaborat l'instrument de valoració que presentem a continuació, i que va ser aprovat per la Comissió Nacional de Formació Continuada el 8 de juny del 2016.

Este nou instrument no naix amb vocació de perpetuïtat, sinó que estarà subjecte a revisió i millora permanents, a fi d'adaptar-se el millor possible en tot moment a les necessitats del Sistema d'Acreditació.

En el procés d'acreditació d'una activitat de formació continuada es realitza una valoració de la qualitat de la mateixa per tres persones expertes. Puntuen cada un dels cinc factors basant-se en una escala Likert amb cinc nivells de resposta (0/1/2/3/4).

2. Component quantitatiu

El component qualitatiu descrit ha de complementar-se amb un component quantitatiu, basat en la duració de l'activitat. Este component quantitatiu sol ser objecte d'alguna correcció, que tendisca a ponderar l'impacte sobre el nombre de crèdits final d'activitats de molt llarga duració.

En conclusió, el sistema que es proposa es basa en un component qualitatiu, resultat de la valoració dels ítems anteriorment exposats, multiplicat per un component quantitatiu, degudament corregit. El resultat final és un nombre determinat de crèdits x activitat.

3. Ponderació dels components qualitatiu i quantitatiu.

Ponderació del component qualitatiu

Partint de la base de la importància desigual que es concedix a cada un dels criteris en què es basa el component qualitatiu, s'utilitza un Factor de Ponderació en cada cas.

 • Objectius de l'activitat x 1.0
 • Organització i logística x 1.0
 • Pertinència de l'activitat x 2.0
 • Metodologia docent x 1.5
 • Avaluació x 1.5

Ponderació del component quantitatiu

A fi d'introduir un element d'equilibri en la puntuació final de l'activitat en funció de la seua duració, s'introduïx un factor de ponderació, escalonat de la manera següent:

Duració de l'activitat:

 • < 20 hores x 1,1
 • entre 21 i 40 hores x 1,0
 • entre 41 i 80 hores x 0,9
 • 80 hores x 0,7

Es considera com a màxim 100 hores per al càlcul del component quantitatiu en qualsevol activitat.

4. Assignació del nombre de crèdits a una activitat

Els crèdits totals assignats a una activitat concreta seran el resultat del producte de la puntuació del component qualitatiu pel component quantitatiu.

En l'actualitat resulten acreditades aquelles activitats amb component qualitatiu igual o major que 1.

Comunicació del resultat del procés d'acreditació

La Secretaria Tècnica farà arribar a cada proveïdor comunicació del resultat de la sol·licitud, que podrà ser:

 • Acreditada.- L'activitat ha superat l'avaluació qualitativa. En este cas, es comunicarà el nombre de crèdits concedits i les condicions que han de complir-se amb vista a la seua utilització.
 • No acreditada.- L'activitat no ha superat l'avaluació qualitativa que realitzen els avaluadors externs i ha sigut denegada la seua acreditació. El motiu de denegació sempre és el mateix: no superar l'avaluació qualitativa, la qual cosa vol dir que les puntuacions dels avaluadors en: objectius, metodologia, pertinència, avaluació de l'activitat o/i organització i logística són molt baixes i la puntuació obtinguda per l'activitat no ha aconseguit el mínim exigit.
 • No admesa.- La sol·licitud no ha complit algun aspecte formal o algun requisit necessari per a la seua acreditació, i en este cas s'exposarà el motiu. L'activitat, després de sol·licitar-se alguna esmena al proveïdor, este no respon a la mateixa després de complir el termini de 10 dies atorgat.
Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública