_Valencià _Castellano _English
Pla de Formació EVES o Pla Escola Pla de Formació EVES o Pla Escola

És missió de l'EVES contribuir a millorar la salut i qualitat de vida dels ciutadans, la qualitat dels servicis i programes de salut i de la pràctica professional.

En esta línia, el Pla de Formació EVES o Pla Escola proposa i gestiona polítiques i programes de formació especialitzada, actualització i reciclatge dels professionals i col·labora en els programes de pregrau i postgrau. Els grups d'interés preferent a què van dirigides les activitats són professionals sanitaris, responsables de la planificació i gestió dels servicis, treballadors en general dels servicis de salut i col·lectius de professionals i de ciutadans relacionats amb la salut. També es considera prioritari contribuir a l'acció solidària a través de la formació i basant-se en la col·laboració i subvenció d'activitats amb associacions i entitats que desenvolupen programes sociosanitaris.

L'oferta formativa gira en torn a estratègies o àrees crítiques de coneixement. En dotar de continguts estes línies de formació, són objectius del pla EVES: aconseguir l'excel·lència en l'atenció sanitària als pacients; millorar la satisfacció del client i liderar les activitats amb una formació cada vegada més especialitzada; augmentar progressivament amb l'ús de tecnologies avançades el nombre d'activitats no presencials i/o mixtes i finalment, que tinguen reconeixement a nivell europeu per mitjà del sistema de convergència de Bolonya.

Les activitats formatives poden tindre duració diversa i, en alguns casos, es requerix la realització d’un examen o la presentació d’un treball. En qualsevol cas, és necessària l’assistència almenys al 80% de les hores del curs, amb independència de la causa de les absències, per a obtindre el certificat corresponent.

Les activitats formatives del Pla de Formació EVES o Pla Escola estan subjectes, en general, al pagament de la taxa 9970 per Impartició de Cursos Organitzats per la Conselleria de Sanitat, el valor de la qual depén de la duració de l'activitat formativa segons regula la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. En casos excepcionals les activitats poden tindre matrícula gratuïta.

El formulari per al pagament de les taxes es pot omplir en línia o descarregar en el següent enllaç.

L'exempció del pagament de taxes ve regulada per article 29.4-2, apartat b), de la citada Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes,. Així, està exempt del pagament de la taxa el personal que preste els seus servicis en els centres i servicis dependents de l'administració sanitària valenciana o integrats en el Sistema Valencià de Salut, qualsevol que siga la titularitat jurídica d'aquells.

D'altra banda, amb caràcter general també existixen les següents exempcions al pagament de les taxes, prèvia presentació en l´EVES de la documentació que l'acredite:

  • Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. 
  • Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

  • Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten esta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i esta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

Conforme es vagen programant i concretant les dates en què s'impartiran els cursos, es podrà consultar informació més detallada sobre estos en la secció de Novetats en la pàgina principal de l'EVES, en Buscador general de cursos i en el Catàleg de cursos de la Formació EVES.

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública