_Valencià _Castellano _English
Models de certificats i normes per a la certificació Models de certificats i normes per a la certificació

Model i normes per a la certificació d'activitats acreditades

El model de certificat que s'entrega als participants en l'activitat acreditada, haurà de respectar almenys les condicions següents:

ANVERS

Part superior: Logotip del proveïdor o entitat sol·licitant (l'entitat que figura en l'apartat 2.1 de la sol·licitud). Serà el més gran de tots els logotips impresos.

Part central: Text lliure que incloga almenys:

 1. Nom i cognoms, del participant/alumne, tal com figura en el seu DNI. És recomanable que esta dada figure en un grandària de lletra superior al del text general en què s'inscriu.
 2. Títol de l'activitat. Idèntic al que figura en la notificació d'acreditació emés per la Secretaria tècnica de la Comissió de Formació Continuada.
 3. Data d'inici i de finalització que figuren en la notificació d'acreditació.
  Si s'han modificat les dates de realització de l'activitat, ha de comunicar-se a la Secretaria Tècnica abans d'emetre el certificat.
 4. Cita d'acreditació amb el text següent: Esta activitat docent (amb núm d'expediente…), està acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb… crèdits de formació continuada

Part inferior:

 1. Lloc i Data d'expedició del Diploma/Certificat
 2. Firma del responsable/s de l'entitat proveïdora. Obligatòriament, haurà de figurar en lletra d'impremta, el nom, cognoms i càrrec de la persona que rubrica.
 3. El logotip de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, haurà de figurar en la zona inferior dreta del document. Ha de ser més gran que el dels patrocinadors i menor que el del proveïdor.
 4. Logotips i/o noms dels patrocinadors. En el cas que existisquen i es desitge que apareguen en el certificat, hauran de ser els més xicotet. No podran figurar com a patrocinadors els logotips o noms de productes comercials, per exemple, el nom d'un fàrmac. En este cas, haurà de figurar el del laboratori que el fabrica.

REVERS

Opcionalment, el proveïdor podrà reflectir en esta cara del document altres informacions contingudes en la sol·licitud d'acreditació que considere d'interés, com ara: el programa d'un curs, les hores que consta, pràctiques realitzades, tipus d'avaluació superada, etc. L'estructura general del model de certificat seria:

Revers del certificat d'activitats acreditades

Normes per a la publicitat d'activitats acreditades

La publicitat de les activitats docents de formació continuada acreditades, haurà de respectar les normes següents:

 1. L'oferta, promoció i publicitat realitzada pels centres, siga quin siga el mitjà utilitzat per a efectuar-la, haurà de ser veraç i no podrà induir a error als destinataris de la mateixa, en especial, no podran utilitzar-se denominacions o termes que pel seu significat puguen induir a confusió sobre:
  1. La naturalesa del centre.
  2. La identitat del seu titular.
  3. El caràcter no reglat de les ensenyances que en ell s'impartisquen i la naturalesa no oficial dels diplomes o certificats que s'expedisquen.
 2. El logotip del proveïdor, és a dir, qui sol·licita l'acreditació de l'activitat i es responsabilitza d'ella, haurà de figurar en tots els documents, suports publicitaris i materials docents de l'activitat acreditada.
 3. Els logotips dels patrocinadors, és a dir, els que col·laboren amb el proveïdor aportant finançament o qualsevol tipus de suport a l'activitat docent que es vol acreditar, podran figurar en els suports publicitaris i materials no docents de l'activitat (carpetes, bolígrafs, quaderns, etc.), en estos casos, s'identificaran inequívocament com a patrocinadors. En cap cas el nom i/o logotip del patrocinador apareixerà en els continguts docents de l'activitat, és a dir en els textos, fitxes, preparacions, diapositives, etc. Que utilitza el docent i/o s'entrega als discents.
 4. El logotip de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries només es podrà utilitzar una vegada rebuda la comunicació oficial de què l'activitat docent està acreditada, en la publicitat i en els certificats.
 5. Si la publicitat s'emet amb anterioritat a conéixer el resultat de la sol·licitud d'acreditació, es podrà inserir el text "Sol·licitada l'acreditació a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb data:…". En este supòsit, mai s'emprarà el logotip de la Comissió, ni tan sols en el cas de sol·licitar l'acreditació de reedicions idèntiques d'una activitat ja acreditada.
 6. En cap cas el logotip de la Comissió es podrà utilitzar sense estar vinculat de forma inequívoca a una activitat acreditada concreta, ja siga en un document, certificat, suport publicitari, pàgina web, etc. Tampoc es podrà utilitzar associat genèricament a un llistat d'activitats, a un programa de diverses activitats de formació continuada o imatge corporativa de patrocinadors i proveïdors.
 7. En cap cas, podran sumar-se crèdits d'activitats acreditades per separat per a formar una nova "actividad" amb nom diferent i que totalitza els crèdits de les activitats acreditades.

 

Logotip de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Logotip de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Només podrà ser utilitzat per a la promoció o certificació d'activitats acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries

Auditoria d'activitats acreditades

Es poden realitzar auditories de qualsevol activitat acreditada a petició de la Comissió o a iniciativa de la Secretaria Tècnica.

Quan se'n vaja a procedir a l'auditoria d'una activitat s'informarà el proveïdor que l'activitat corresponent està sotmesa al procés d'auditoria regular, la qual cosa comporta l'obligatorietat de la presentació davant de la Secretaria Tècnica de tota la informació que li siga sol·licitada.

Tota entitat proveïdora haurà de tindre un registre d'alumnes matriculats que haurà de conservar almenys durant cinc anys comptats a partir de la seua inscripció. La mateixa obligatorietat serà respecte als certificats o diplomes d'acreditació emesos.

Regulació del patrocini comercial i conflicte d'interessos

Donat l'alt nombre d'activitats amb finançament privat, pareix oportú aclarir conceptes i establir requisits que han de complir els proveïdors per a garantir la màxima objectivitat de les dites activitats. Es pretén aportar transparència al procés fent manifestes les relacions entre el patrocinador privat i els proveïdors i professionals interessats a desenrotllar l'activitat formativa. Per a això, el proveïdor es fa responsable que la planificació i continguts de l'activitat que se sotmet a acreditació, així com les aportacions en concepte de patrocini comercial no condicionen:

 1. La independència dels continguts. El proveïdor ha de garantir que els continguts del programa de l'activitat no estiguen esbiaixats comercialment.
 2. La independència dels ponents. La selecció dels ponents no pot estar condicionada per les aportacions del patrocinador. A més, s'ha de donar a conéixer qualsevol relació entre ponents i patrocinador (conflicte d'interessos).
 3. El control de la publicitat. El proveïdor és responsable dels continguts dels materials de promoció de l'activitat.
 4. La presència de logotips comercials. El nom del patrocinador comercial només pot constar en els materials promocionals i en els programes, però mai en els materials docents. Així mateix, en tots els materials promocionals i docents no pot fer-se menció de cap producte comercial concret.

 

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública