_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
19 / setembre / 2020
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1234
Notícies Notícies
« Arrere

News_2019-11-06_AmpliacioDTSM_Infermeria2019

AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DTSM PER A DIPLOMATS I GRADUATS EN INFERMERIA 2019, VALÈNCIA

La Direcció del Servici d'Emergències Sanitàries (SES) ha sol·licitat a l'Escola Valenciana d’Estudis de la Salut una ampliació de places per al Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat (DTSM) dirigit a personal diplomat i graduat en Infermeria de la convocatòria de 2019, per a facilitar que més professionals amb la formació adequada puguen accedir a les borses de treball del SAMU ateses les dificultats existents per a cobrir les necessitats de contractació de personal d'infermeria per part d'eixe servici.

Atenent eixa demanda i tenint en compte l'elevat nombre de persones que van sol·licitar la realització del DTSM enguany i no el van poder fer, l'EVES procedix a ampliar de manera extraordinària el nombre de places de la convocatòria del Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat per a personal diplomat i graduat en Infermeria de 2019 publicada amb data 6 de juny de 2019.

Esta ampliació extraordinària del DTSM d'Infermeria, amb codi 11911901, s'impartirà en la ciutat de València del 13 de gener al 29 de febrer de 2020 i comptarà amb 45 noves places.

PROCÉS DE SELECCIÓ D'ASPIRANTS

La selecció d'aspirants es realitzarà a partir de la llista generada després de la publicació de les persones admeses al DTSM per a Infermeria convocat amb data 6 de juny de 2019.

Per a donar cobertura a l'ampliació de les 45 noves places convocades, d'acord amb les bases de la convocatòria del 6 de juny, es valorarà un mínim de 70 sol·licituds seleccionades a partir de la nota de la prova de coneixements realitzada el 27 de juny i que no hagen obtingut plaça en l'anterior fase del curs. Atés que la nota de tall queda en 3,15 punts i hi ha diversos expedients amb eixa puntuació, s'arredonix a l'alça el nombre de sol·licituds que passaran a la fase de baremació de mèrits, de tal manera que participaran en este procés de selecció les persones que van acabar entre les 123 primeres en la prova de coneixements els resultats de la qual es van publicar el 10 de juliol de 2019, segons el que establix la convocatòria citada.

Les 22 persones que ja foren baremades però no varen obtindre plaça no han de presentar nova documentació i conservaran la puntuació que obtingueren en el seu moment i que es publicà el 23 d'agost en el portal web de l'EVES. No obstant això, hauran de confirmar mitjançant correu electrònic enviat a registro_eves@gva.es en un termini màxim de 10 dies naturals que seguixen interessats a realitzar el diploma en esta ampliació extraordinària. En cas de no fer-ho, s'entendrà que desistixen de participar en este procés selectiu.

Les altres persones sol·licitants que acabaren entre les 123 primeres en la prova de coneixements però que no passaren a la fase de baremació de mèrits, per a poder participar en el procés de selecció d'esta ampliació extraordinària, hauran de presentar, preferentment de manera presencial en el registre d'entrada de l'EVES o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el document d'autobaremació i la documentació necessària per a justificar els requisits i mèrits al·legats en el termini de 10 dies naturals a partir del següent a la publicació d'esta ampliació extraordinària.

Vist el temps que pot tardar a arribar a l'EVES la documentació que es presente en altres registres, preguem a aquelles persones que recórreguen a estos que envien també un correu electrònic a l'adreça registro_eves@gva.es adjuntant la còpia del justificant amb data de la presentació en el registre que corresponga.

Es recorda que només podran ser baremats aquells mèrits obtinguts amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria del 6 de juny de 2019.

S'entendrà que renuncien a participar en esta ampliació extraordinària els qui no presenten el document d'autobaremació i la documentació acreditativa dels requisits i mèrits en el termini establit.

De les places oferides es reservarà una per a una persona amb discapacitat igual o superior al 33%, de conformitat amb el que s'establix en la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública podrà incrementar les places del curs fins a un màxim de cinc places per a la formació interna del seu propi personal.

Finalitzat el termini de presentació de l'autobaremació i la documentació acreditativa, la comissió de selecció de l'EVES procedirà a valorar els expedients i publicarà en la seua pàgina web la llista provisional de persones aspirants admeses en esta ampliació extraordinària, amb les puntuacions provisionals obtingudes sobre la base de la prova de coneixement i els mèrits acreditats, així com els defectes que puguen ser esmenats. Si es considera oportú, es podrà sol·licitar a la persona interessada informació addicional sobre els mèrits declarats.

Una vegada publicat el llistat provisional s'obrirà un termini de 10 dies naturals per a poder esmenar els defectes indicats en el llistat provisional.

Es considerarà motiu d'exclusió haver cursat ja el Diploma en dos o més convocatòries i no haver-lo superat.

Transcorregut el termini d'esmena d'errors i al·legacions, l'EVES publicarà en la seua pàgina web la relació definitiva de persones admeses per orde de puntuació.

En el cas que existisquen sol·licituds amb la mateixa puntuació en el barem i siga necessari el desempat, l'EVES procedirà segons consta en la convocatòria.

Sobre el llistat definitiu d'admesos al Diploma, podrà interposar-se recurs d'alçada davant el Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

La resta de condicions, documentació a presentar, pagament de taxes, etc., són les mateixes que figuren en la convocatòria de 6 de juny de 2019.

Tenint en compte el nombre limitat de places oferides i la demanda existent per a realitzar este Diploma, sol·licitem que les persones admeses que consideren que finalment no podran assistir al curs, renuncien formalment el més prompte possible per a permetre que la seua plaça puga ser assignada a una altra persona de la llista d'espera i així queden cobertes totes les places oferides.

Enllaços d'interés:

Calendari previst

 

AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DTSM INFERMERIA 2019. CODI 11911901
 
MÒDUL TEÒRIC
(30 hores)
MÒDUL PRÀCTIC
 
 
EXÀMENS
TALLERS
(24 hores)
GUÀRDIES UVI MÒBIL
(48 hores)
 
GUÀRDIES CICU
(24 hores)
 
DATES
(any 2020)
13, 14, 15, 16 i 17 de gener
20, 21, 22, 23 i 24 de gener
Del 3 al 29 de febrer
Del 3 al 29 de febrer
PRÀCTIC: 27 de gener
TEÒRIC: 29 de gener
RECUPERACIÓ: 5 de febrer
HORARI
Matins, de 10 a 13 hores
Vesprades, de 16 a 19
De 10 a 14 hores
4 guàrdies de 12 hores en equips SAMU
2 guàrdies de 12 hores

 

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública