_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
2 / agost / 2021
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
Notícies Notícies
« Arrere

News_2020-02-05_Convocatoria_DTSM_Med_2020

CONVOCATÒRIA DEL DTSM PER A PERSONAL MÈDIC 2020, Alacant i València

En data 6 de febrer de 2020 es convoquen dos edicions del Diploma de Transport Sanitari Medicalizado (DTSM) dirigit a persones llicenciades o graduades en Medicina per a la seua celebració l'any 2020.

Característiques generals de l'activitat

L'objectiu del DTSM és formar personal mèdic sobre els continguts actualitzats, habilitats i competències necessàries en matèria d'urgències i emergències medicoquirúrgiques per a gestionar amb eficàcia l'activitat professional d'assistència extrahospitalària en unitats del Sistema d'Assistència Mèdica Urgent (SAMU).

L'activitat formativa consta de 126 hores de formació, de les quals 30 són de teoria, 24 de tallers pràctics, un mòdul de 48 hores de pràctiques tutoritzades en SAMU i un altre de 24 hores en el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

Es convoquen dos edicions:

 • 12005501 Edició d'Alacant: 45 places. La part teòrica, tallers i pràctiques s'impartiran en esta ciutat, del 23 de març al 17 de maig de 2020.
 • 12005401 Edició de València: 45 places. La part teòrica, tallers i pràctiques s'impartiran en esta ciutat, del 23 de març al 17 de maig de 2020.

REQUISITS D'ACCÉS:

Estar en possessió d'una llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia en el moment de la publicació de la present convocatòria i obtindre una puntuació suficient en la prova de coneixements sobre urgències i emergències sanitàries, obligatòria per a l'accés a l'activitat formativa.

FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

PRIMERA: presentació de sol·licituds

 • El formulari de sol·licitud està disponible en el portal web de l'EVES en el següent enllaç (http://www.eves.san.gva.es/solicitudeves/). No s'admetrà cap altre mètode de presentació de sol·licituds.
 • En primer lloc s'ha de seleccionar el “Pla de formació propi de l'EVES”. A continuació, en l'apartat A cal seleccionar l'edició del DTSM que es vullga cursar. A més dels camps obligatoris marcats amb asterisc, és imprescindible aportar una adreça de correu electrònic de contacte.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de febrer.

SEGONA: l'EVES publicarà en la seua pàgina web la relació de persones admeses en cada edició per a realitzar la prova de coneixements, i confirmarà el dia, hora i llocs de realització.

TERCERA: prova de coneixements sobre urgències i emergències sanitàries

 • La prova, elaborada pel SES, es realitzarà en principi el dijous 27 de febrer a les 5 de la vesprada, en les ciutats d'Alacant i València simultàniament.
 • Constarà de 50 preguntes, de tipus test amb resposta múltiple i 10 preguntes de reserva.
 • Cada pregunta només podrà tindre una resposta correcta. Les respostes correctes es puntuaran amb 0,1 punts. Les respostes errònies es penalitzaran restant 0,1 punts per cada tres errors.
 • S'establix un termini de 72 hores per a impugnar, en el seu cas, preguntes de l'examen. Les al·legacions s'enviaran al correu electrònic del registre de l'EVES (registro_eves@gva.es), correctament identificades i argumentades. L'EVES publicarà en la seua pàgina web la decisió del SES sobre les al·legacions, si n'hi haguera.
 • Els resultats definitius de la prova, ordenats de major a menor puntuació, es publicaran en la pàgina web de l'EVES.

QUARTA: selecció d'aspirants

TORN GENERAL:

La relació de les 44 persones de cada edició que hagen obtingut millor puntuació en la prova de coneixements es publicarà en la pàgina web de l'EVES, les quals seran admeses a la realització del curs. Les persones que segons la puntuació obtinguda ocupen els llocs següents al 44, quedaran en llista d'espera específica de cada edició per si es produïren renúncies.

TORN DIVERSITAT FUNCIONAL:

De les places 45 oferides es reserva una per a l'edició de València i una altra per a l'edició d'Alacant per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, de conformitat amb el que establix la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat. Si alguna d'estes places reservades no quedara coberta, s'afegirà el torn general de l'edició corresponent seguint la llista d'espera.

En el cas que es produïsca un empat en els resultats de la prova de coneixements en les últimes posicions del llistat de persones admeses, el criteri per a desempatar serà la data i hora d'entrada en el registre de la sol·licitud.

Es considerarà motiu d'exclusió haver cursat ja el Diploma en dos o més convocatòries i no haver-lo superat.

Sobre el llistat definitiu d'admesos al Diploma, podrà interposar-se recurs d'alçada davant el Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública podrà incrementar en cada edició fins a un màxim de 5 places per a la formació interna del seu propi personal.

Formalització DE LA INSCRIPCIÓ I PAGAMENT DE TAXES

A partir de l'endemà a la publicació de la llista definitiva en la pàgina web de l'EVES, les persones admeses tindran un termini de 10 dies naturals per a formalitzar la seua inscripció i pagar, en el seu cas, la taxa corresponent. A tal fi hauran de presentar en el registre de l'EVES la següent documentació:

 • Document justificatiu del pagament de la taxa, excepte les persones exemptes del pagament, segons el que s'establix en la normativa. (1)
 • Títol de llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia.
 • Les persones que hagen accedit a les places reservades per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, hauran de presentar certificat que acredite esta circumstància.

Tenint en compte el nombre limitat de places oferides i la demanda existent per a realitzar este Diploma, les persones admeses que consideren compromesa la seua assistència al curs hauran de realitzar davant l'EVES una renúncia expressa d'inscripció, abans del pagament de la taxa, per tal que la seua plaça puga ser assignada a una altra persona de la llista d'espera i així queden cobertes totes les places disponibles.

No formalitzar la inscripció en el termini establit suposarà la pèrdua del dret a realitzar el curs i l'admissió automàtica de la següent persona sol·licitant de la llista d'espera.

(1) En relació amb el pagament de taxes, el tipus de gravamen per a l'exercici 2020 és de 435,36 €. Estan exemptes del pagament, segons l'article 29.4.2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes, el personal que preste els seus servicis en els centres i servicis dependents de l'administració sanitària valenciana o integrats en el Sistema Valencià de Salut, qualsevol que siga la titularitat jurídica d'aquells. D'altra banda, també existixen les següents exempcions al pagament de les taxes, prèvia presentació en l'EVES de la documentació que l'acredite: 1) Contribuents que siguen persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100; 2) Els membres de família nombrosa de categoria especial; 3) Els membres de famílies monoparentals de caràcter especial; 4) Els membres de família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra.

REQUISITS PER A l'OBTENCIÓ DEL DIPLOMA:

Per a l'obtenció del certificat corresponent, emés per l'EVES, s'hauran de complir els següents requisits:

 • Assistir almenys al 80% de les hores lectives, tant teòriques com tallers pràctics (control mitjançant fulla de signatures).
 • Realitzar el 100% de les pràctiques en SAMU i CICU.
 • Superar les proves d'avaluació en finalitzar el curs que constaran de dos parts: una prova teòrica, tipus test, i una prova pràctica sobre simulacions clíniques.

CALENDARI PREVIST

 

EDICIÓ

PROVA DE CONEIXEMENTS PREVIS

DATES REALITZACIÓ

EXÀMENS

INICI/FI

DTSM Medicina

Ed. Alacant
Cod. 12005501

27 de febrer a la vesprada

Mòdul teòric del 23 al 27 de març, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
Tallers del 30 de març al 3 d'abril, de 16 a 20 hores i algun dia de 10 a 14 hores.
Pràctiques: guàrdies en UVI mòbil i CICU des del 14 d'abril al 17 de maig.

Pràctic: 6 d'abril.
Teòric: 7 d'abril.
Recuperació: 9 d'abril.

Inici: 23/03/2020
Fi: 17/05/2020

DTSM Medicina

Ed. València
Cod. 12005401

27 de febrer a la vesprada

Mòdul teòric del 23 al 27 de març, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
Tallers del 30 de març al 3 d'abril, de 16 a 20 hores i algun dia de 10 a 14 hores.
Pràctiques: guàrdies en UVI mòbil i CICU des del 14 d'abril al 17 de maig.

Pràctic: 6 d'abril.
Teòric: 7 d'abril.
Recuperació: 9 d'abril.

Inici: 23/03/2020
Fi: 17/05/2020

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública