_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
2 / agost / 2021
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
Notícies Notícies
« Arrere

News_2020-05-05_DSP_Llistesdefinitives

Curs de Diplomat en Salut Pública 2019: llista definitiva d'aspirants

Segons establix la Resolució de 15 de novembre de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoca el curs de Diplomat en Salut Pública (DOGV Núm 8696 / 12.12.2019), en la base 5.3, es fa pública la relació definitiva d'aspirants.

Es comunica que, en el marc de les accions preventives per al control de la pandèmia per SARS-CoV-2, les classes presencials inicialment previstes en el programa del Diplomat en Salut Pública han passat a ser en línia.

Formalització de la inscripció

Les persones admeses han de formalitzar la seua inscripció de la següent manera:

  • Els qui tinguen dret a exempció de taxes, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic confirmant l'assistència a registre_eves@gva.es.
  • Els qui no tinguen dret a l'exempció de taxes, mitjançant el pagament de la taxa corresponent, seguint següents instruccions que es detallen més avant. Una vegada realitzat el pagament de la taxa, s'haurà d'entregar una còpia del justificant de pagament en el Registre de l'EVES, o bé remetre-la al correu electrònic registre_eves@gva.es. Per a efectuar el pagament hauran de descarregar-se el model 046-9970 de la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, on també es pot procedir al pagament de la taxa de manera telemàtica. En relació amb el pagament de la taxa, el tipus de gravamen per al present exercici fiscal, és de 435,36 euros.

Termini de Formalització de la inscripció

FINS Al DIA 25 MAIG DEL 2020. Segons la base 6.3 de la convocatòria, la no formalització de la inscripció dins del termini, suposarà la renúncia automàtica i l'admissió de la persona sol·licitant que corresponga per orde de puntuació.

Exempcions al pagament de matrícula

D'acord amb l'article 29.4-2, apartat b), de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, les exempcions al pagament són:

El personal que preste els seus servicis en els centres i servicis dependents de l'administració sanitària valenciana o integrats en el Sistema Valencià de Salut, qualsevol que siga la titularitat jurídica d'aquells.

D'altra banda, amb caràcter general, també existixen les següents exempcions al pagament de les taxes, prèvia presentació en l'EVES de la documentació que n'acredite:

  • Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.
  • Els contribuents que siguen persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.
  • Les contribuents que siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona acreditada per qualsevol dels mitjans de prova prevists en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Els contribuents que estiguen en situació d'exclusió social acreditada per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  • Els membres de família nombrosa de categoria general o de família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra.

Sobre el llistat definitiu de persones admeses, podrà interposar-se recurs d'alçada davant del Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Data de començament del curs

El començament del curs està previst el dia 1 DE JUNY DE 2020.

No obstant això, si hi haguera algun canvi, s'anunciarà en la pàgina web i en el tauler d'anuncis de l'EVES.

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública