_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
18 / octubre / 2021
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Notícies Notícies
« Arrere

News_2021-09-14_DTSM_Infermeria_2021-2022

CONVOCATÒRIA D'ACCÉS Al DIPLOMA DE TRANSPORT SANITARI MEDICALITZAT PER A INFERMERIA 2021/2022

En data 14 de setembre de 2021 es convoca el Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat (DTSM) dirigit a personal graduat o diplomat en Infermeria.

Es convoquen dos edicions del curs, en la primera s'oferixen 50 places i començarà en 2021. La segona edició començarà en 2022, i s'oferixen altres 50 places.

Característiques generals de l'activitat

L'objectiu del diploma és formar personal d'Infermeria en l'adquisició d'habilitats i competències necessàries per a treballar en l'àmbit d'urgències i emergències medicoquirúrgiques, així com l'actualització de continguts teòrics, amb la finalitat de gestionar amb eficàcia l'activitat professional de l'assistència extrahospitalària en unitats del Sistema d'Assistència Mèdica Urgent (SAMU).

Consta de 141 hores de formació, distribuïdes de la següent manera:

 • 39 hores teòriques, realitzades en modalitat en línia.
 • 30 hores de tallers pràctics presencials.
 • Un mòdul de 60 hores de pràctiques tutoritzades en SAMU.
 • Un mòdul de 12 hores en el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

Els tallers presencials es duran a terme en les instal·lacions del SES de València, en les dates que es determinen, que es donaran a conéixer abans del començament de l'activitat.

REQUISITS D'ACCÉS

Estar en possessió de la diplomatura o grau en Infermeria en el moment de la publicació de la present convocatòria.

Ser admés a la prova de coneixements, de caràcter presencial, sobre urgències i emergències sanitàries, obligatòria per a l'accés a l'activitat formativa.

Superar la prova de coneixements, obtenint la puntuació necessària per a l'admissió al curs.

FASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

L'actual situació epidemiològica fa necessari limitar el nombre de persones que poden accedir a la prova de coneixements, de caràcter presencial, la superació del qual és requisit per a l'admissió a l'activitat formativa, motiu pel qual només seran admeses les primeres 400 sol·licituds que tinguen entrada en el sistema de registre, de manera correcta i completa, dins del termini previst per a això.

PRIMERA: presentació de sol·licituds per a l'accés a la prova de coneixements

Per a sol·licitar l'admissió a la realització de la prova de coneixements cal assegurar-se de tindre una bona connexió a internet.

Instruccions per a sol·licitar l'accés a la prova de coneixement:

La inscripció a la prova de coneixements del DTSM d'infermeria es realitzarà en la pàgina web de l'EVES, a través del següent enllaç: https://eves.san.gva.es/web/guest/inscripcio_dtsm

Haurà d'indicar el seu usuari i contrasenya en els espais habilitats per a això i clicar en “Inscriure's”. Una vegada ho haja fet passarà a formar part de la llista d'espera del Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat per a Infermeria. Rebrà un correu electrònic com a confirmació.

Per a poder realitzar la inscripció és necessari estar registrat en el Campus Virtual de l'EVES. Si no disposa d'un compte pot crear-lo en el següent enllaç: https://eformacion.gva.es/campus/?event=microsite.newuser&orgId=18&langId=1

No s'admet cap altre mètode de presentació de sol·licituds.

La prova de coneixements es podrà realitzar a València o Alacant, prenent com a referència per a assignar el lloc d'examen la província que s'haja indicat en el camp “població” de la fitxa d'usuari del campus virtual de l'EVES. Per defecte s'assignarà València.

Les persones que tinguen una discapacitat igual o superior al 33%, de conformitat amb el que establix la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat, hauran de comunicar, mitjançant correu electrònic a l'adreça registre_eves@gva.es, la dita condició, adjuntant la documentació que ho acredite, dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants hauran de mantindre en el seu poder el justificant de la presentació de la sol·licitud, on conste la data i l'hora.

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 15 de setembre de 2021, a les 8 del matí i finalitza el 21 de setembre a les 24 hores, o quan s'aconseguisquen les 400 sol·licituds que es poden admetre.

SEGONA: Publicació de la llista provisional de persones admeses per a realitzar la prova de coneixements

El dia 24 de setembre, o el dia hàbil següent, l'EVES publicarà en la seua pàgina web la relació provisional de persones admeses per a realitzar la prova de coneixements, així com el lloc de realització de la prova.

Es considerarà motiu d'exclusió haver cursat ja el Diploma, en dos o més convocatòries, i no haver-lo superat.

TERCERA: Presentació d'al·legacions a la llista provisional de persones admeses

Es podran presentar al·legacions a la llista provisional de persones admeses des de la data de publicació del llistat provisional, fins a les 24 hores del dia 29 de setembre, degudament documentades.

Si es desitja canviar el lloc assignat per a realitzar la prova, haurà de remetre un correu electrònic a l'adreça registre_eves@gva.es, concretant el lloc en què desitja realitzar-la, en el termini que figura en el paràgraf anterior, tenint en compte que no podrá fer canvis posteriorment.

QUARTA: Publicació del llistat definitiu

Entre els dies 5 i 7 d'octubre es publicarà la llista definitiva de persones admeses per a realitzar la prova de coneixements.

En la publicació figurarà la hora, el lloc (València o Alacant) i la data de realització de la prova de coneixements.

QUINTA: Prova de coneixements sobre urgències i emergències sanitàries

La prova, elaborada pel SES, es realitzarà el dia 19 d'octubre de 2021, a València o Alacant, segons el lloc assignat en el llistat definitiu publicat.

Constarà de 50 preguntes, de tipus test, amb resposta múltiple i 10 preguntes de reserva.

Cada pregunta només tindrà una resposta correcta.

Les respostes correctes es puntuaran amb 0,1 punts. Les respostes errònies es penalitzaran restant 0,1 punts per cada tres errors.

Per a accedir a la prova, en el lloc que s'haja determinat, serà necessari presentar el document d'identitat, DNI/NIE original. Hauran de portar bolígraf blau i, si ho desitja, llapis i goma d'esborrar. No es podrà portar telèfon mòbil, rellotge, o altres aparells digitals.

Es respectarà la distància social, així com qualsevol altra mesura higiènica recomanada per la situació epidemiològica, i es portarà màsquera.

L'endemà de la prova es publicarà en la web de l'EVES la plantilla amb les respostes correctes.

SEXTA: Impugnació de preguntes

S'establix un termini de 72 hores, des de la data de publicació de la plantilla amb les respostes correctes, per a impugnar, en el seu cas, preguntes de l'examen. Les impugnacions s'enviaran al correu electrònic del registre de l'EVES, registre_eves@gva.es, correctament identificades, amb nom, cognoms i DNI/NIE de la persona que les realitza i degudament argumentades i documentades.

Una vegada valorades les al·legacions pel personal responsable del SES, l'EVES publicarà en la seua pàgina web la plantilla amb les respostes correctes.

SETENA: Publicació de persones seleccionades

L'EVES publicarà en la seua pàgina web la relació d'aspirants que han realitzat la prova de coneixements, ordenada de major a menor, segons la puntuació obtinguda.

De les 50 places oferides, en cadascuna de les dos edicions, es reserva una per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, de conformitat amb el que establix la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat. Si la plaça reservada no quedara coberta, s'afegirà al torn general de l'edició corresponent, seguint l'orde de la llista d'espera.

Per a la primera edició: Les 49 persones que hagen obtingut millor puntuació en la prova de coneixements, així com una persona aspirant amb discapacitat acreditada que haja obtingut millor nota en la prova que altres aspirants amb la seua mateixa condició, formaran la llista de persones admeses a la realització de la primera edició del curs.

Les persones admeses en la primera edició que consideren compromesa la seua assistència al curs hauran de realitzar davant l'EVES una renúncia expressa, que es remetrà correu electrònic a l'adreça registre_eves@gva.es abans del pagament de la taxa, per tal que la seua plaça puga ser assignada a una altra persona de la llista d'espera. El termini serà de 3 dies a partir de l'endemà de la publicació del llistat definitiu.

Per a la segona edició: Les persones que segons la puntuació obtinguda ocupen els llocs següents a partir del qual resulte de completar les 50 places de la primera edició, després de cobrir les renúncies que es pogueren produir, romandran en la llista provisional, de manera que, aplicant els mateixos criteris que s'han tingut en compte per a la selecció d'aspirants de la primera edició, passaran a formar part de la llista de persones admeses per a realitzar la segona edició del curs.

En el moment en què es publiquen les dates de realització de la segona edició i els terminis per a formalitzar la matrícula, es publicarà la llista definitiva de persones admeses en la segona edició.

En el cas que es produïsca un empat en els resultats de la prova de coneixements en les últimes posicions del llistat de persones admeses, el criteri per a desempatar serà la data i hora d'entrada de la sol·licitud en el sistema.

Sobre el llistat definitiu d'admesos al Diploma, podrà interposar-se recurs d'alçada davant la Directora General de Recursos Humans, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Formalització DE LA INSCRIPCIÓ I PAGAMENT DE TAXES

A partir de l'endemà a la publicació de la llista definitiva de persones seleccionades per a realitzar el curs en la pàgina web de l'EVES, les persones admeses a la primera edició tindran un termini de 10 dies naturals per a formalitzar la seua inscripció i pagar, en el seu cas, la taxa corresponent. A tal fi hauran de presentar en el registre de l'EVES la següent documentació:

 • Document justificatiu del pagament de la taxa, excepte les persones exemptes del pagament, segons el que establix la normativa. (1)
 • Títol de diploma o grau en Infermeria, original o còpia compulsada.
 • Les persones que hagen accedit a les places reservades per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, hauran de presentar certificat original o còpia compulsada que acredite eixa circumstància.

No formalitzar la inscripció en el termini establit suposa la renúncia a realitzar el curs i l'admissió automàtica de la següent persona sol·licitant que figure en la llista d'espera. Implica la pèrdua del dret a realitzar el curs.

(1) En relació amb el pagament de taxes, el tipus de gravamen per a l'exercici 2020 és de 435,36 €. Estan exemptes del pagament, segons l'article 29.4.2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes, el personal que preste els seus servicis en els centres i servicis dependents de l'administració sanitària valenciana o integrats en el Sistema Valencià de Salut, qualsevol que siga la titularitat jurídica d'aquells. D'altra banda, també existixen les següents exempcions al pagament de les taxes, prèvia presentació en l'EVES de la documentació que l'acredite: 1) Contribuents que siguen persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100; 2) Els membres de família nombrosa de categoria especial; 3) Els membres de famílies monoparentals de caràcter especial; 4) Els membres de família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra.

La taxa es pot abonar en línia usant el formulari 9970 - TAXA PER IMPARTICIÓ DE CURSOS ORGANITZATS PER LA CONSELLERIA DE SANITAT, accessible en la pàgina https://atv.gva.es/es/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-conssanidad

REQUISITS PER A l'OBTENCIÓ DEL DIPLOMA

Per a l'obtenció del certificat corresponent, emés per l'EVES, s'hauran de complir els següents requisits:

 • Assistir almenys al 80% de les hores lectives, tant teòriques com tallers pràctics (control mitjançant fulla de firmes).
 • Realitzar el 100% de les pràctiques en SAMU i CICU.
 • Superar les proves d'avaluació en finalitzar el curs que constaran de dos parts: una prova teòrica, tipus test, i una prova pràctica sobre simulacions clíniques.

CALENDARI PREVIST

Per a la primera edició:

 • La data de començament està prevista per a la primera quinzena de desembre de 2021.
 • La data de finalització està prevista en març de 2022.

Per a la segona edició: La data de començament està prevista per al segon trimestre de 2022.

Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Salut per a la Ciutadania - Programa 'Pacient Actiu'

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública