_Valencià _Castellano _English
Esteu en:  Pàgs. ocultes » Noticies
Agenda Agenda
4 / juliol / 2020
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dm
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Notícies Notícies
« Arrere

News_2019-06-06_ConvocatoriaDTSM_Infermeria

CONVOCATÒRIA DEL DTSM PER A PERSONAL DIPLOMAT O GRADUAT EN INFERMERIA 2019, València

En data 6 de juny de 2019 es convoca el Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat (DTSM) dirigit a personal diplomat o graduat en Infermeria per a la seua celebració en el curs 2019.

Característiques generals de l'activitat

L'objectiu del diploma és formar al personal diplomat o graduat en Infermeria sobre els continguts actuals en matèria d'urgències i emergències medicoquirúrgiques i desenvolupar les habilitats i aptituds per a actuar amb eficàcia en l'activitat professional d'assistència extrahospitalària en unitats SAMU.

És un curs de 126 hores de duració, de les quals 30 són de teoria i 24 de tallers pràctics, més un mòdul de 48 hores de pràctiques tutoritzades en SAMU (Sistema d'Assistència Mèdica Urgent) i 24 hores en el CICU (Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències).

El diploma, amb codi 11909301, s'impartirà en la ciutat de València del 16 de setembre al 27 d'octubre i comptarà amb 45 places.

El procés de selecció d'aspirants constarà de 4 fases:

 • Primera: Presentació de sol·licituds
 • Segona: Realització d'una prova de coneixements sobre urgències i emergències sanitàries, de tipus test, que és necessari superar per a passar a la fase següent. La prova es realitzarà el dia 27 de juny a les 5 de la vesprada en les dependències de l'EVES.
 • Tercera: Baremació. Les persones que hagen obtingut les 70 millors puntuacions en la prova citada en l'apartat anterior hauran de presentar la seua autobaremació i la documentació acreditativa dels mèrits que al·leguen en el termini previst per a això, segons els criteris que figuren en la convocatòria.
 • Quarta: Selecció. Es publicarà en la pàgina web de l'EVES la llista de les 45 persones que finalment podran accedir al curs, ordenades sobre la base de la puntuació obtinguda en el barem. Les 25 persones restants que hagueren superat la prova escrita quedaran en llista d'espera ordenades per puntuació per si es produïra alguna renúncia. Es confirmarà també la data de començament del curs

Per a l'obtenció del certificat corresponent, emés per l'EVES, s'hauran de complir els següents requisits:

 • Assistir almenys al 80% de les hores lectives, tant teòriques com tallers pràctics (control mitjançant fulla de signatures).
 • Realitzar el 100% de les pràctiques en SAMU i CICU.
 • Superar les proves d'avaluació que consten de les següents parts: un examen teòric, tipus test, en finalitzar el curs i un examen de la part pràctica mitjançant check list d'habilitats necessàries en simulacions clíniques,

Procés de selecció d'aspirants

Primera fase. Presentació de sol·licituds

El diploma s'adreça a persones amb la diplomatura o grado en Infermeria.

Les persones interessades en l'accés al curs hauran d'omplir tots els camps del model de la sol·licitud, indicant amb claredat tant el títol del curs, el codi i l'edició que sol·licita. Pot accedir a la sol·licitud a través del següent enllaç.

Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera presencial en el registre de l'EVES, mitjançant fax (963 131 604) o per correu electrònic (registro_eves@gva.es), o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini de presentació de sol·licituds comença el dia de la publicació de la convocatòria i acaba el dijous 20 de juny a les 14 hores.

Segona fase. Realització de prova de coneixements

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'EVES publicarà la llista de sol·licitants admesos en la seua pàgina web, així com el lloc per a la realització d'una prova de coneixements teòrics que serà necessari superar per a passar a la fase de baremació.

La prova, elaborada pel SES, es realitzarà el dia 27 de juny a les 5 de la vesprada en la ciutat de València. L'examen serà presencial, amb 40 preguntes, de tipus test amb resposta múltiple. Les respostes correctes es puntuaran amb 0,1 punts. Les respostes errònies es penalitzaran restant 0,1 punts per cada tres errors.

Superaran la prova les 70 persones que obtinguen les puntuacions més altes, el llistat de les quals es publicarà en la pàgina web de l'EVES.

Tercera fase. Baremació

Els aspirants que hagen superat l'examen hauran de presentar en un termini màxim de 15 dies naturals després de la publicació dels resultats el document d'autobaremació (annex I) i la documentació necessària per a justificar els mèrits al·legats en el registre d'entrada de l'EVES o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Apartats del barem :

1) Nota de l'examen (màxim 6 punts);

2) Per haver realitzat un màster universitari oficial específic sobre urgències i emergències sanitàries, 3 punts;

3) Experiència de treball com a personal diplomat o graduat en Infermeria en servicis d'urgències o emergències (màxim 6 punts):

3.1) Per cada mes complet de treball en servicis d'urgències o emergències de l'administració pública o centres concertats, 0,05 punts;

3.2) Per cada mes complet de treball en servicis d'urgències o emergències en l'àmbit privat, 0,025 punts.

De les places oferides en cada edició es reservarà una per a una persona amb discapacitat igual o superior al 33%, de conformitat amb la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'estatut de les persones amb discapacitat.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública podrà incrementar en cada edició fins a un màxim de 5 places per a la formació interna del seu propi personal.

Quarta fase. Selecció d'aspirants

Finalitzat el termini de presentació de l'autobaremació i la documentació complementària, la comissió de selecció de l'EVES procedirà a valorar els expedients i publicarà en la seua pàgina web la llista provisional de persones aspirants admeses, admeses provisionals i excloses, amb indicació de les causes, així com les puntuacions provisionals obtingudes per les persones aspirants sobre la base del barem, segons els mèrits degudament acreditats. Si es considera oportú, es podrà sol·licitar a la persona interessada informació addicional sobre els mèrits declarats.

Una vegada publicat el llistat provisional s'especificarà el termini de 10 dies hàbils perquè els interessats presenten al·legacions i esmenen els defectes que s'assenyalen en el llistat provisional, amb l'advertiment que, si no ho feren, se'ls tindrà per desistits en la seua sol·licitud, de conformitat amb el que es preveu en els articles 68.1 i 21.1 del Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el període d'esmena d'errors i al·legacions no es podran presentar mèrits que el sol·licitant no haja inclòs en l'autobaremació.

Es considerarà motiu d'exclusió haver cursat ja el Diploma en dos o més convocatòries i no haver-lo superat.

Transcorregut el termini d'esmena d'errors i al·legacions, l'EVES publicarà en la seua pàgina web la relació definitiva de persones admeses ordenades per puntuació en cada edició del diploma.

En el cas que existisquen sol·licituds amb la mateixa puntuació en el barem i siga necessari el desempat, l'EVES procedirà a baremar de nou les dites sol·licituds aplicant el doble de puntuació en aquells mèrits obtinguts per les persones interessades en els últims tres anys prenent com a referència la data de la convocatòria. Si l'empat persistira s'assignarà en els barems doble puntuació en l'apartat d'experiència laboral en urgències i/o emergències.

Sobre el llistat definitiu d'admesos al Diploma, podrà interposar-se recurs d'alçada davant el Subsecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el termini d'un mes, de conformitat amb el que es disposa en els articles 112 i 121 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació i altres consideracions

És obligatori presentar el document d'autobaremació i la còpia compulsada del títol de diplomat o grau en Infermeria que habilita per a fer el diploma en el termini establit. Serà causa d'exclusió no corregible no presentar els documents o presentar-los fora de termini. Serà també causa d'exclusió no corregible no presentar la documentació necessària per a justificar els mèrits al·legats o fer-ho fora de termini.

En el barem es consideraran només aquells mèrits obtinguts com a persona diplomada o graduada en Infermeria i abans de la data de finalització de termini de presentació de sol·licituds per a l'accés al Diploma.

Amb caràcter general, només seran valorats aquells mèrits que l'interessat acredite documentalment mitjançant còpies compulsades.

L'experiència de treball en servicis d'urgències o emergències que es justifique en hores es comptabilitzarà a raó de un mes complet per cada 130 hores. L'experiència que es justifique en dies es comptabilitzarà a raó de un mes complet per cada 30 dies.

Atés que es reserva en cada edició una plaça per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, les persones afectades hauran de tindre en compte les següents consideracions:

 • Hauran d'adjuntar en la seua sol·licitud copia del certificat corresponent degudament compulsat.
 • Si un sol·licitant amb discapacitat igual o superior al 33% obtinguera una puntuació suficient per a ser admés en el torn general en les edicions sol·licitades, serà admés en el torn general i, per tant, no ocuparà plaça assignada a persones amb discapacitat.
 • Si existiren més de dos sol·licitants amb discapacitat igual o superior al 33% en alguna edició i no aconseguiren la puntuació en la baremació per a ser admesos en el torn general, tindrà preferència per al torn de discapacitats la persona amb major puntuació en el barem de mèrits.
 • Les persones admeses en el torn per a persones amb discapacitat igual o superior al 33% consumiran les places en l'edició sol·licitada

Formalització mitjançant el pagament de la taxa

En el moment de la publicació de la llista definitiva de persones admeses en la pàgina web de l'EVES s'indicarà el termini i el procediment administratiu per tal que els qui hagen sigut seleccionats formalitzen la seua inscripció mitjançant el pagament de la taxa corresponent. La no formalització en el termini establit suposarà l'admissió automàtica dels següents sol·licitants amb més puntuació.

Les persones admeses hauran de presentar en registre de l'EVES, abans de l'inici del Diploma, el document justificatiu del pagament de la taxa.

En relació amb el pagament de taxes, el tipus de gravamen per a l'exercici 2019 és de 435,36 €. Segons l'article 29.4.2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes, està exempt del pagament el personal que preste els seus servicis en els centres i servicis dependents de l'administració sanitària valenciana o integrats en el Sistema Valencià de Salut, qualsevol que siga la titularitat jurídica d'aquells. D'altra banda, també es donen les següents exempcions al pagament de les taxes, prèvia presentació en l'EVES de la documentació que l'acredite: 1) Contribuents que siguen persones amb discapacitat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100. 2) Els membres de família nombrosa de categoria especial. 3) Els membres de famílies monoparentals de caràcter especial. 4) Els membres de família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra.

D'altra banda, tenint en compte el nombre limitat de places oferides i la demanda existent per a realitzar el Diploma, les persones admeses que consideren compromesa la seua assistència al curs hauran de realitzar davant l'EVES una renúncia expressa d'inscripció, abans del pagament de la taxa, per tal que la seua plaça puga ser assignada a una altra persona de la llista d'espera i així queden cobertes totes les places disponibles.

Calendari

EDICIÓEXAMEN D'ACCÉSDATESEXAMENESINICI/FI
DTSM Infermeria
Cod. 11909301
27 de junyClasses teòriques 16, 17, 18, 19 y 20 de setembre, de 10 a 13 h. i de 16 a 19 h.
Tallers: 23, 24, 25, 26 i 27 de setembre Pràctiques en SAMU i CICU: de l'1 al 27 d'octubre
Pràctic: 30 de setembre
Teòric: 2 d'octubre
Recuperació final: 7 d'octubre
Inici: 16 de setembre
Fi: 27 d'octubre
Destaquem Destaquem

Campus Virtual de l'EVES

Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Catàleg en línia de la Biblioteca de l'EVES

Documentació per a les activitats formatives

Zona de descàrregues

Llistes d'admesos

Contactar

Subscripcions

Buscar activitats formatives

Promocions Promocions

Som online - Magazine de la Comunitat Valenciana

C/ Juan de Garay, núm. 21

E-46017 València, Comunitat Valenciana, Espanya (UE)

Tel.: +34 963 131 600. Fax: +34 963 131 604

Història de l'EVES

Galeria

Organigrama

Amb ajuda dels Fons Estructurals de la Unió Europea

  

2010-2018 EVES - Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública