Formació - Preguntes freqüents

Les activitats formatives de l’EVES s’adrecen a un ampli nombre de col·lectius. Podrà participar-hi qualsevol persona que complisca els requisits específics establits, si escau, per a cada activitat.
El Pla de Formació Continuada va destinat a empleades i empleats públics de les institucions sanitàries del Sistema Valencià de Salut i de qualsevol altre centre de caràcter assistencial o en el qual es realitzen funcions de salut pública, gestionat per la Conselleria de Sanitat, així com el personal sanitari de l’Administració de la Generalitat, sempre que reunisca els requisits específics establits, si escau, per a cada activitat.  També podrà participar en les activitats oferides per aquesta escola el personal que realitze funcions de tipus sanitari o sociosanitari gestionat per la Direcció General de Funció Pública. 
Es poden sol·licitar les activitats formatives que vagen dirigides al grup professional relacionat amb el lloc de treball que ocupa la persona sol·licitant. 

La sol·licitud de les activitats es fa a través de l’apartat “Sol·licitud”.

  • Pla de Formació Continuada: De manera general es podrà sol·licitar un màxim de 5 activitats, que vagen dirigides al mateix grup professional que el del lloc de treball que exercisca. Aquesta limitació podrà ser modificada, extrem que es concretarà en la publicació oficial d’aquest pla.
  • Pla Escola: No hi ha límit en el nombre d’activitats que poden sol·licitar.

El termini de presentació de sol·licituds del Pla de Formació Continuada serà el que es determine en la resolució en què es publique, habitualment això té lloc el mes de febrer.
Al llarg de tot l’any, l’EVES obri el termini d’inscripció d’activitats formatives incloses en altres plans (Pla Escola, Pla de Formació en Salut per a la Ciutadania…). Les activitats formatives incloses en altres plans apareixeran en el cercador sempre que el període de matriculació estiga obert.

A les persones seleccionades se’ls notificarà que han sigut admeses mitjançant correu electrònic abans de l’inici de l’activitat.

Per a aquells cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament les persones interessades els reuneixen. 
S’atorgarà preferència a les peticions d’aquelles persones sol·licitants que no hagen fet cursos de formació els últims 2 anys. 
Tindran preferència durant un any les persones que s’hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d’excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat. 
Haurà d’equilibrar-se percentualment en la plantilla real la participació d’homes i dones en l’assistència als cursos de formació. Es reservarà el 3% de places per a persones amb discapacitat.

Després de la finalització i superació d’una activitat formativa, s’emetran en un temps variable. Aquesta circumstància es comunicarà a les persones interessades mitjançant correu electrònic que informarà que el certificat està disponible en el Campus Virtual, dins de l’apartat “Historial acadèmic”. 

Consulta la "Pàgina de certificats"

Buscador d'activitats