Reconeixement / Acreditació Formació Professional a la UE

Reconeixement de títols de formació o certificats de competència obtinguts en altres Estats membres de la Unió Europea, per a l'exercici de professions regulades de la branca sanitària.

Aquest procediment ve regulat pel Reial decret 581/2017, de 9 de juny,  pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament IMI) i pel Decret 80/2014, de 6 de juny, del Consell, pel qual es determinen els òrgans competents en la Comunitat Valenciana per al reconeixement de qualificacions professionals obtingudes en altres països membres de la Unió Europea, i s'estableix el procediment d'acreditació i autenticació de títols i certificats de competència obtinguts en la Comuntat Valenciana.

Per a sol·licitar el reconeixement de títols o certificats de competència, haurà de realitzar la tramitació telemàtica prement ACÍ i descarregar el formulari de sol·licitud (en el cas de no presentar sol·licitud telemàtica) ACÍ.

Acreditació de títols de formació o certificats de competència obtinguts en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici de les professions regulades de la branca sanitària en un altre país de la Unió Europea.

Aquest procediment ve regulat pel Reial decret 581/2017, de 9 de juny,  pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament IMI) i pel Decret 80/2014, de 6 de juny, del Consell, pel qual es determinen els òrgans competents en la Comunitat Valenciana per al reconeixement de qualificacions professionals obtingudes en altres països membres de la Unió Europea, i s'estableix el procediment d'acreditació i autenticació de títols i certificats de competència obtinguts en la Comuntat Valenciana.

Per a sol·licitar el reconeixement de títols o certificats de competència, haurà de realitzar la tramitació telemàtica prement ACÍ i descarregar el formulari de sol·licitud (en el cas de no presentar sol·licitud telemàtica) ACÍ.