Transparència

Les actuacions de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut, es regeixen pel que s'estableix en la LLEI 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, respectant els principis generals d'actuació de l'activitat pública, destacant els següents: transparència màxima, publicitat, comprensibilitat i claredat, veracitat, no discriminació, orientació a la ciutadania, govern obert, protecció de dades, responsabilitat i rendició de comptes, integritat i bon govern entés com: principis, obligacions i regles per a la millora de la qualitat en els serveis, el funcionament de l'administració i els principis ètics d'acord amb els quals han d'actuar les autoritats i el personal al servei de l'administració perquè aquesta funcione amb transparència, eficàcia, eficiència, qualitat i equitat, garantint la rendició de comptes i la bona administració.